Moderne Woning Bouwen?  thumbnail

Moderne Woning Bouwen?

Published May 12, 24
8 min read


Ik heb die al aan de minister gesteld, maar ik krijg niet echt een bevredigend antwoord. Is deze voorgestelde afschaffing van de salderingsregeling iets wat gaat stimuleren of juist gaat afremmen? Dat laatste is natuurlijk duidelijk het geval en dat zegt de minister ook. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Hij zegt: het wordt minder aantrekkelijk voor woningcorporaties als we deze regeling gaan afschaffen, maar ik ga wel andere dingen doen voor de woningcorporaties

Volgens mij is iedereen het erover eens dat die 100 miljoen onvoldoende soelaas biedt (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). En wat onrechtvaardigheid betreft: de minister wil deze regeling afschaffen, juist nu lagere inkomens hier ook in aanmerking voor komen en het ook voor hen aantrekkelijk wordt om mét gebruik van de salderingsregeling te investeren in zon op dak, al dan niet via hun verhuurder

Dat sluit eigenlijk ook aan bij het eerdere punt van collega Visseren over de onrechtvaardigheid tussen de mensen die nu wel gebruik hebben kunnen maken van de salderingsregeling en de mensen die, als we dit wetsvoorstel aannemen, daar straks geen gebruik meer van kunnen maken, juist als het dan groepen met lagere inkomens betreft.

Waar ik eigenlijk ook gewoon nog steeds geen duidelijkheid over heb gekregen van de minister is wie hier nu uiteindelijk beter van wordt, behalve dat het de schatkist geld gaat opleveren. Het is duidelijk: dat geld heeft het kabinet al ingeboekt, en daarom krijgen we nu de bal teruggekaatst. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Dan is er een gat in de begroting

Maar wie wordt er nu eigenlijk beter van? Ik zei het eerder ook al per interruptie: de energielobby van Nederland, Energie-Nederland. Dat zijn Essent, Eneco en Shell Energy. Die pleiten hier elke keer voor. Wie zijn ertegen? Dat zijn de woningcorporaties, de Woonbond en de Consumentenbond. Als dan de vraag is wie hier beter van wordt, dan denk ik dat we hier wel een hele goede hint hebben van wie hier beter van wordt en van welke belangen hier nu eigenlijk mee gediend worden en welke belangen niet.

Wat Kost Een Eigen Huis Bouwen

Waar dat bedrag precies vandaan komt, weten we nog steeds niet - Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Maar stel dat het 1 miljard is — dat is eigenlijk een vraag die nog niet beantwoord is door de minister — hoe weten we dan dat die 1 miljard terecht gaat komen bij alle huishoudens, en niet de winsten van de energiebedrijven, die zo hartstochtelijk pleiten voor afschaffing van de salderingsregeling, zal spekken? Dat is nog steeds een onbeantwoorde vraag

En als je dan toch iets zou willen doen aan die hoge energierekening, die wat de SP betreft zeker veel te hoog is — energiearmoede in Nederland is nog steeds schrikbarend hoog — dan zijn er hele andere maatregelen veel effectiever dan het afschaffen van de salderingsregeling. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Verlaag dan bijvoorbeeld de energiebelasting in de eerste schijf

Voorzitter, ik rond af. Ik zie dat ik ook door mijn tijd heen ben. Er ligt geen alternatief voor (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). De minister stelt voor de regeling gewoon af te bouwen en haar daarmee af te schaffen. Daarmee doe je dus niets voor de mensen die nu ook graag zouden willen investeren in wat de schoonste vorm van hernieuwbare energie is

De : Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Dan is het woord aan de heer Schalk namens de SGP. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. De heer (SGP): Dank u wel, voorzitter. Ook ik dank natuurlijk de minister voor de antwoorden en voor de manier waarop we dit debat hebben kunnen voeren tot nu toe. Een beetje terugkijkend, komt het woord "terug" trouwens heel vaak terug

Huis Slopen En Opnieuw Bouwen KostenOver dat laatste heb ik de minister op zeker moment horen zeggen dat dat eigenlijk een interessante knop is om aan te kunnen draaien op het moment dat het mis dreigt te gaan. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Ik vraag er nog even een bevestiging van of dat inderdaad ook de reden is dat die evaluatie in 2025 en in 2028 plaatsvindt

Zeker als het gaat om die terugleververgoeding kan je daar heel ver van wegblijven als we gaan nadenken over goede thuisbatterijen of mogelijkheden in de buurt om op te slaan. Inderdaad is er vandaag behoorlijk wat keren gesproken over rechtvaardigheid - Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Ik behoef het nu allemaal niet te herhalen; ik heb denk ik duidelijk gemaakt dat ik meen dat als er geen afbouw komt en dit wetsvoorstel niet wordt aanvaard, dit heel positief is voor de huidige zonnepaneelhouders, maar niet voor de niet-zonnepaneelhouders

Ook al zou de rente 0% zijn, dan zullen ze zich niet dieper in de schulden durven te steken dan waar ze misschien nu al in zitten (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). We hebben het daarbij ook gehad over veel mensen met een kleine beurs die huurder zijn; die durven het niet alleen niet, ze kunnen het ook niet, omdat alleen eigenaren bij dat Warmtefonds terechtkunnen

Voorzitter. Daar komt nog bij dat de SGP in de eerste termijn duidelijk heeft gemaakt dat we menen dat er een probleem is met de houdbaarheid van deze maatregel en dat het onvoldoende prikkelend is om de energie die je opwekt, direct zelf te gebruiken. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Ook is het onrechtvaardig voor degenen die geen zonnepanelen hebben

Dat is natuurlijk heel bijzonder. De minister heeft in de wandelgangen weleens tegen mij gezegd: ik hoop toch altijd dat ik hier nog eens een wet zal inbrengen waar je wél voor bent - Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Nou dreig ik eens ergens voor te zijn, maar wordt die wet straks niet aangenomen, als u niet oppast

Wat Kost Een Huis Bouwen Op Curacao

Ik heb geprobeerd een bruggetje te slaan waar de minister misschien iets mee kan. Dat zou mij ook helpen en anderen misschien ook, want we moeten wel door. We moeten niet hebben dat we door de afbouw van deze regeling de motivatie om mee te werken aan de duurzaamheid zouden gaan verliezen.

Ik zeg even tegen mijn collega's dat ik in eerste instantie een motie had voorbereid die vrij uitvoerig was, maar dat ik die zo veel mogelijk heb ingekort, zodat ze alleen maar op het dictum is gericht (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). Daar wil ik straks nog iets over zeggen, maar ik wil de motie eerst voordragen

De : Deze motie is voorgesteld door het lid Schalk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Daarmee maakt zij deel uit van de beraadslaging. Zij krijgt letter N (35594) - Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. De heer (SGP): Voorzitter. Om kort te gaan: het lijkt mij dat deze motie interessant is als het wetsvoorstel wordt aanvaard, want dan biedt ze in ieder geval nieuwe kansen

Voorzitter. Ik ben heel benieuw naar de appreciatie van de minister. Dank u wel. De : Dank u wel, meneer Schalk (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). Dan is het woord aan mevrouw Aerdts van D66. Mevrouw (D66): Allereerst wil ik de minister bedanken voor zijn uitgebreide en gedetailleerde beantwoording van al onze vragen. We zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben gekregen om nog een paar laatste vragen te stellen

Veel dank voor de toezegging van de brief over de evaluatie. Mijn fractie wacht deze graag af. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. We zijn blij dat de minister aangeeft dat hij de wildgroei aan zelfbedachte regelingen van energiebedrijven zeer onwenselijk vindt en dat hij, in het geval dat deze regeling zal worden afgebouwd, een vinger aan de pols zal houden en de ACM zal vragen om onderzoek te doen naar de mate waarin de bedrijven inderdaad redelijke kosten in rekening brengen

Nieuw Huis Laten Bouwen

De D66-fractie sluit zich aan bij de vragen die de ChristenUnie stelde over de financiële impact van het niet aannemen van deze afbouwregeling (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). We zijn blij met de antwoorden van de minister over de voorlichting van consumenten in het geval deze Kamer wél instemt met de afbouw van de regeling en dat de minister aangaf dat hij daarbij zal kijken naar de ervaringen en lessen uit andere Europese landenWe kijken uit naar de volgende stappen op het gebied van het gebruik van opslag van zonne-energie: achter de meter, thuis, buurtbatterijen, energy hubs, zonnepanelen op parkeerplaatsen en grote gebouwen et cetera. Dank u wel. De : Dank u wel, mevrouw Aerdts (Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis). Dan is het woord aan de heer Dessing namens Forum voor DemocratieDank voor het leuke debat dat we hebben gehad met elkaar. Ik haak even aan bij mijn interruptie op het betoog van de minister over het al dan niet oormerken van de 2,8 miljard, die het aannemen van deze wet zal opleveren. Modern Huis Bouwen - Op Eigen Kavel - Varianthuis. Daarvan zei de minister dat dat naar de algemene middelen gaat

Latest Posts

Kinesist Meerhout

Published Jun 21, 24
7 min read

Kinesist Voorschrift Terugbetaling

Published Jun 16, 24
6 min read